Звіт директора про організаційну роботу, фінансові надходження та витрати ЗДО № 39 за 2018-2019 навчальний рік.

Херсонський ясла-садок №39 комбінованого типу  Херсонської міської ради заснований у 1988 році,розрахований на 196 місць. На даний час функціонують 10 груп: 2 групи для дітей раннього віку (від 2 до 3 років), відвідують 48 дітей; 3 групи загального розвитку, відвідують 108 дітей та 5 – спеціальних – 4 ЗПР та 1 логопедична.

Всього дітей  198. Середня наповнюваність груп становить: 22 дітей у групах загального розвитку, 14 дітей у спеціальних. Режим роботи закладу 10,5 годин, працює чергова група (12 годин).

У своїй діяльності ясла-садок керувався законодавством України та чинними нормативно-правовими актами у галузі освіти. Освітній процес будувався  за програмами: «Дитина», «Віконечко», «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», «Корекційна робота з  дітьми старшого віку із ФФНМ», «Барвиста радість».

Трудовий колектив ясел-садка складається з 59 осіб, із них педагогічних працівників 23 особи (49%), технічного та обслуговуючого персоналу 36 осіб(51%). Забезпеченість кадрами складає 100%.

Керівний склад сформовано у наступному складі:

  • директор  Шестакова Т.Г., вихователь-методист Богун Т.М..,

Освітньо-виховний процес забезпечують 23 педагоги.

Кількісний склад педагогічних працівників не змінився, порівнюючи з минулим роком: 23 педагоги (92,6%) -  з повною вищою освітою, 2 (7,4 %) – з базовою вищою. Якісний склад зріс на 18%. Педагоги з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» становлять 17%, «спеціаліст II категорії» -43,5%, «спеціаліст I категорії» - 30%, «спеціаліст вищої категорії» - 15%, педагогічне звання «вихователь-методист» має 1 педагог, «старший вчитель» - 2 педагоги. Пройшли атестацію 26 % педагогів, що на 9% більше, ніж у попередньому навчальному році. Педагоги мають навантаження  у загальних групах:

3 чол – 1,16 ст.,5 чол.-1 ст.,1 чол.-1,4 ст., 2 чол.-0, 87 ст., Спеціальні групи: 6 чол.-1,05 ст., 5 чол.- 1,5 ст.

Участь педагогів ясла-садка у міському методичному навчанні склала 96%,  внутрішньосадовому – 98%.: провели майстер клас для слухачів ХАНО, семінар для методистів «Види контролю у ЗДО»; вихователь-методист була членом жюрі Конкурсу для молодих вихователів «Професіонал-фест»; взяли участь у 8 Міжнародному проекті «Чиста ріка, чисте місто, чисте довкілля», «Світ очима дітей», «Літературні намистинки» ; приймали у себе конкурси «Крок до зірок» та «Крок до Олімпу».

У 2018-2019 навчальному році колектив виконував поставлені завдання:

1.Удосконалювати шляхи комунікативно - діяльнісного розвитку дітей, створивши оптимальний сенсорно-пізнавальний простір. 2.Формувати креативність та творчу компетентність педагогів і дітей засобами художньо-естетичного виховання, інноваційних програм  та нововведень. 3.Сприяти застосуванню в освітньому процесі усної народної творчості як складової національно-патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку.

На виконання першого завдання проведено педагогічну раду «Шляхи формування інноваційного стилю мислення, пізнавального розвитку дошкільників у світлі оновленого Базового компонента дошкільної освіти»  у формі методичного пробігу. Педагоги  визначили основні напрямки розвитку сенсорно-пізнавального простору дошкільників, познайомились з  кращим досвідом, поділились вдалими наробками, дидактикою, провели відкриті заняття.  Проведено 5 консультацій для різних ланок педагогів, розроблено рекомендації вчителів-логопедів, вихователів, показано 4 відкритих заняття в різних вікових групах. Результати анкетування, опитування батьків, моніторинг освітньої діяльності показали підвищення  знань та умінь з сенсорно-пізнавального розвитку  на 15%.  Але є над чим працювати у наступному навчальному  році.

На виконання другого завдання проведено педагогічну раду за участі батьків  «Літературно-театралізована діяльність як засіб мовленнєвого розвитку та творчих здібностей дітей». Батьки разом з педагогами взяли участь у ділових іграх, тренінгах психолога, отримали настанови щодо сучасних дієвих форм роботи з дітьми вдома. Презентовано технологію «Фідбек», як засіб співпраці вчителя-логопеда з батьками. Проведено семінар «Ефективне навчання», відкриті заняття у групах ЗПР «Розумний язичок», актуальне інтерв’ю з батьками «Вчимося разом з дітьми», мультимедійні презентації  за участю дітей з особливими потребами «Мовленнєві перлинки», зустріч з фахівцями у клубі «Дбайливих батьків» та на засіданнях гуртка «Тавричаночка». Результати тематичного вивчення показали покращення мовлення дітей на 15%. Підвищення розуміння батьками гармонійного поєднання співпраці з ЗДО змістилось у бік покращення.

На виконання третього завдання знайдено шляхи удосконалення освітнього  процесу у національно-патріотичному вихованні. Проведено педагогічну раду «Ростимо дітей патріотами», презентацію проектів «Народознавство як засіб морально-патріотичного виховання», екологічні природо - збережувальні проекти «Паростки добра», «Ми – маленькі тавричани» тощо. Узагальнено та розповсюджено педагогічний досвід «Музейна педагогіка. Народне мистецтво». Проведено 2 консультації  з використанням інтернет - ресурсів, мульті - проектних засобів, свята та розваги: «Вербна неділя», «Котилася торба», «Слава і воля України», у формуванні національної свідомості дітей з особливими потребами, розкрито творчий  потенціал педагогів засобами упровадження інноваційних технологій з цього питання.  Зацікавленість сучасною проблемою, упровадження її у роботу з дітьми та батьками становить на 15% більше, ніж на початку навчального року.

Педагогічний колектив ясла-садка продовжував працювати над проблемою розвитку творчих здібностей дітей у різних сферах діяльності. На базі ясла-садка продовжувала працювати  Школа інноваційних технологій щодо упровадження у роботу з дошкільниками авторської програми Л.Шульги «Барвиста радість». Проведено 3 майстер-класи, зібрано матеріал, створено фотосесії, досвід розміщено на сайті ясла-садка та управління освіти Херсонської міської ради.   Результати у здобутті потрібних навичок та умінь дітей на 55% більші,  ніж при виконанні інших програм. Аналіз дитячих робіт показує, що у дітей формується стійкий інтерес та нахили до нетрадиційного малювання (на 22%), готовність до виконання творчих завдань (на 15%). Результати висвітлюються на постійно діючій виставці «Веселкова палітра».

Здійснено моніторинг показників досягнень дошкільників за освітніми лініями програми «Дитина».  Показники засвоєння рухів дітьми старшого дошкільного віку становлять: ходьба – 92,4% дітей, лазіння – 84%, метання - 82%, біг – 88%, стрибки – 90%.  Порівнюючи з кінцем 2017-2018 навчального року збільшились позитивні показники фізичного розвитку дітей на 16% у групах загального розвитку. Це обумовлено  урізноманітненням форм роботи з дітьми, упровадженням авторської програми з фізичного виховання М.Єфименка, занять «розумного руху» методики О.Аксьонової, відвідування дітьми спортивних гуртків «Майбутні олімпійці» та « Здоров’ятко», залученням батьків до осучаснення спортивного обладнання, проведенням  спортивних свят: «Мала олімпіада», «Зростаємо здоровими», участю у спартакіаді «Крок до Олімпу». У групах ЗПР якість оволодіння основними рухами знизилась: рівновага (2%), стрибки (2%), підлізання (2%) - через слабкий імунітет дітей,  періодичну  відсутність по хворобі.

Освітня лінія «Дитина у природному

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»: діти дотримуються основних правил поведінки у природі, радіють спілкуванню з природнім довкіллям, відзначають яскраві ознаки пір року, встановлюють взаємозв’язки між станом погоди, виявляють бажання спостерігати за природою, вміють вживати слова-ознаки на позначення природних явищ тощо. Результативність засвоєння знань  складає 97 %, що на 3% більше, ніж у попередньому році.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку показав: з 24 випускників групи загального розвитку  та 16 дітей групи  ЗПР, 30 дітей психологічно готові до навчання у школі на високому рівні, 10 дітей – на середньому рівні. За педагогічними критеріями з 40 обстежених дітей  усі готові до навчання у школі:  з них  30 –  на високому рівні, 10 –на середньому. Діти – випускники мають  добрі показники у розвитку пізнавальних процесів: достатній рівень - 50%, високий – 50%; сформовані навички навчальної діяльності на високому рівні – 91%, достатньому – 9%, уміють слухати дорослого,  контролювати себе, оцінювати свої вчинки,  відповіді товаришів, класифікують, узагальнюють, абстрагують поняття  92% дітей. 19% дітей мали порушення у вимові звуків та сприйнятті матеріалу,  що знизило високий рівень засвоювання програми на 10% .

На кінець року діти старших груп виконують мовні завдання на достатньому рівні: вміють підбирати прикметники, синоніми (77%), формують словосполучення, речення (60%), здійснюють звуковий аналіз слів (83%), правильно вживають слова в різних особових формах. Проте, 10% дітей не вміють будувати діалог, вживати прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння. Вчителями-логопедами здійснювалась психолого-педагогічна підтримка в особистісному зростанні дітей з особливими потребами, спрямована на актуалізацію особистих внутрішніх сил і резервів самореалізації, розвиток мови та особисту впевненість дитини.  Позитивним результатом є рішення ІКЦ  про відвідування  100% випускників  спеціальних  груп  загальноосвітніх навчальних закладів.

Здійснення наступності  у роботі з ЗОШ I-III ступенів №45 сприяло  виконанню спільного  плану роботи. Проведення спільного семінару  «На шляху до школи», відвідування занять, уроків, проведення спільного свята «День матері», запрошення на  розвагу «Слава і воля України», присутності на  батьківських зборах з тренінгами та діловими іграми «Єдиний тандем: батьки – діти - педагоги» - забезпечувало безперервність спілкування, з урахуванням самоцінності  дошкільного та шкільного віку, підтримування партнерських, перспективних стосунків. Упродовж року педагоги ясла-садка визначали  готовність дітей старшого дошкільного віку до школи: соціальна – 68%, комунікативна – 80%, емоційна – 89%. Моніторинг успішності дітей-випускників свідчить про те, що виросли показники читання на 17%, письма на 21%, математики на 15%. Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відслідковують рівень успішності навчання випускників у 1 класі. Так, у минулому навчальному році до шкіл міста випущено 59 дітей. Серед них       42 дитини (71%) навчаються у спеціалізованих школах міста:   29 – школа №27, 5 – школа №24, 5 – НВК №56 та 3 дитини у ліцеї мистецтв. За результатами успішності за І півріччя 2018/2019 н.р. встановлено: з високим рівнем 40 дітей (68%), достатнім рівнем 17 дітей (29%), середнім рівнем – 2 дітей (3%), з низьким рівнем дітей не виявлено.

Постійна увага приділялась охороні життя та здоров’я дітей: здійснювалось щеплення згідно графіка, проводилась антропометрія, щоранковий огляд,загартування згідно віку дітей. Захворюваність знизилась на кінець навчального рок технологій в освітній процес»

У ясла-садку забезпечено повноцінне збалансоване трьохразове харчування, з дотриманням натуральних норм. У раціоні дітей – м'ясо, риба, сир, олія, вершкове масло, овочі, фрукти, сік - необхідні для росту дитячого організму. Щомісяця здійснювали моніторинг виконання норм харчування дітей. Упродовж року проводилась робота з батьками по ознайомленню зі специфікою харчування у ясла-садку, меню та дитячими стравами «Абетка  дитячого харчування». Аналіз роботи з організації харчування показав, що виконання натуральних норм харчування покращилось, а саме: на 12% більше діти отримали м’яса, на 11% - масла вершкового, на 13% - сиру, на 12 % - риби, на 5% - овочів. У період оздоровчої кампанії щодня додатково діти забезпечувались соком, фруктами, овочами, що у системі з загартовуючими процедурами, максимальним перебуванням на свіжому повітрі зміцнює здоров’я дітей. Діти у групах ЗПР, з зони АТО та переселенці отримували безкоштовне харчування.

Аналізуючи стан захворюваності дітей можна зробити висновки, що основні захворювання – ГРВІ, грип. У порівнянні з минулими роками у 2018/2019 навчальному році не було зафіксовано жодного випадку шлунково-кишкових інфекцій. Позитивно  вплинули на організацію роботи щодо зниження захворюваності загартовуючі заходи, організація харчування, профілактична та роз’яснювальна робота з батьками вихованців. Загальний аналіз захворюваності за звітний період показав, що вказані вище заходи сприяли зменшенню кількості випадків на 8%.

Створено банк даних дітей за територією, закріпленою за ясла-садком.  Всього на обліку стояло 380 дітей. З них охоплено дошкільною освітою -172, неохоплено – 350 дітей. До 1 року – 50, до 2-х – 54 дитина, до 3-х – 48 дитини, до 4-х – 71 , до 5-и – 48 дітей, до 6-и- 79.  Соціальний склад сімей: повні сім’ї – 76%, неповні – 24%, малозабезпечених та асоціальних сімей – немає.

Діяв клуб для батьків майбутніх першокласників «Промінь» (відвідувало 60%), консультпункт «Надія» – для батьків дітей з особливими потребами (звернулося 48%). Діяла «Скринька довіри» – для побажань, запитань та зауважень батьків.  Проводилась просвітницька робота щодо здорового способу життя, двохсторонній зв’язок на сайті yasli-sad39.ks.ua, проведення родинного проведення родинного свята «Ярмарок», фольклорного змагання між групами за участю батьків «Моя писанка - найкраща»,  постійно діючі виставки поробок, вишиванок, малюнків, спортивного свята «Котилася торба» - сприяли кращому взаєморозумінню між батьками та педагогами ясел-садка. Були дописувачами педагогічних періодичних видань «Дошкільне виховання», «Дефектологія», «Херсонський вісник». Брали участь: у Всеукраїнській практичній конференції «Інтеграція науки і практики в умовах модернізації корекційної освіти України», Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків «Охорона праці очима дітей»,у Міжрегіональній науково-практичній конференції «Проблеми діагностики та супроводу мовленнєвих розладів у дітей» Міжнародному YIII екологічному форумі «Чиста ріка, чисте місто, чисте довкілля», авторських навчальних семінарах: «Сенсорна інтеграція», конкурсі МОН та Міністерства внутрішніх справ «Увага! Діти  на дорозі»,  конкурсах «Крок до Олімпу», «Світ очима дітей», «Крок до зірок», «Літературні намистинки».

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив для цього організував різні активні форми співпраці:батьківські збори;індивідуальні консультації різних спеціалістів; виготовлення саморобок разом з дітьми; спільні виставки; участь у святах; Дні відкритих дверей.

Шляхом анкетування батьків, виявлено, що 89% дітей із задоволенням відвідують дитячий садок, 90% дітей повертається додому в гарному настрої, 95% батьків задовольняють умови створені в дитячому садку та групі для розвитку, навчання і виховання дітей, 95% батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми та їхнє ставлення до дітей, 95% батьків задоволені роботою дитячого садка в цілому.

У дошкільному закладі здійснюється систематична і планомірна робота щодо створення здорових і безпечних умов у здійсненні навчально-виховного процесу. У наявності протипожежний інвентар – вогнегасники з державним сертифікатом якості  (10 шт.), пожежний щит. Встановлено покажчики евакуаційного виходу (3 шт.) та покажчик розміщення найближчого гідранту. Адміністрацією закладу здійснюється суворий контроль за дотриманням працівниками вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці, виконання санітарно-гігієнічних норм (стану спецодягу, дотримання санепідрежиму  тощо). Усі працівники закладу проходять , згідно з графіком, медичне обстеження.

Результатом організованої роботи з охорони праці є те, що за звітний період (2016-2019 рр.) у яслах-садку не зареєстровано жодного випадку травматизму серед працівників та вихованців.

          Щороку, з метою комплектації спеціальних груп, на базі дошкільного закладу проводиться виїзне засідання комісії  ІРЦ . У цьому році обстежено 97 дітей, із них: 23 дитини пройшли первинний огляд, 74 - повторний огляд. Серед дітей, які проходили повторний огляд 40- випускники. Результати обстеження дітей старшого дошкільного віку такі: 41 (93%) мовлення та інтелект у нормі, 3(7%) рекомендовано нагляд шкільного логопеда .

Достатню увагу приділяли студійно - гуртковій роботі, що давало змогу організовувати пошукову, експериментальну, креативну діяльність дітей.

Гурток «Веселка» відвідувало 55% дітей старшої групи, що формувало у них спільний інтерес, навички, виконання безпечної поведінки зі стеками, бажання займатися  ліпленням. Вокально-хоровий гурток «Тавричаночка» позитивно вплинув на емоційну сферу дітей.  50% дітей вільно поводились на сцені, брали участь у  творчих виступах,  вміли створювати тематичні образи, голосом виражати свої почуття. Комп’ютерний гурток «Весела клавіатура» забезпечив обізнаність дітей з комп’ютером, ноутбуком, познайомив з правилами техніки безпеки, складовими та способами отримання інформації. Залюбки відвідувало 25% дітей. Окрім того, діяли гуртки «Хореографія» та «Здоров’ятко», як платні послуги за бажанням батьків.  Гуртковою роботою  охоплено 95 % дітей.

Розвивальне середовище ясел-садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям – це різноманітні центри: природничий, ігровий, пошуково-дослідницької діяльності. Організація тематичних центрів стимулює рухову активність малят, дає їм змогу урізноманітнювати свою діяльність, ширше відображати явища навколишньої дійсності. Насиченість центрів є доцільним, зручним, інформативним, сприяє розвитку природної цікавості дитини до пізнання світу, налаштовує на позитивні емоції.

Ясла-садок співпрацює з громадськими організаціями:

Бібліотека № 3, КП «Кіновідеопрокат» Херсонобл.ради, Херсонський обласний театр ляльок, Краєзнавчий музей, Планетарій, Спортивна школа «Освіта», Спортивна школа №6 (басейн).

Ясла-садок є комунальним закладом, тому фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованого управлінням освіти Херсонської міської ради.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення його потрібні кошти. За звітний період  згідно перспективного плану розвитку дошкільного закладу за спонсорські кошти було здійснено ряд заходів щодо покращення матеріально-технічного стану, а саме:

                                      За бюджетні кошти придбали:

-електромясорубка 16385 грн.,-овочерізка 28370 грн.,-мийка 2х секційна 57090 грн.,-стелаж- 22290 грн.,-полки та стелаж 24090 грн.

                                       За позабюджетні:

-придбання бойлера  3 шт.- (2190 грн., 2500, 2600),- заміна сюжетних ігор на сучасні (4350 грн.),-заміна групових меблів (47741 грн.),-заміна посуду (3050 грн.),-паркан на майданчику раннього віку 8900 грн.,-коврове покриття-4079 грн., 6160 грн.,рушники -2804 грн.,акустична система 7470 грн.

Проведено ремонтних робіт та придбано матеріалів на суму 130979.62

На сьогоднішній день у ясла-садку ведеться робота, щодо благоустрою території закладу. Провели  висадку кущів (бузок-5, троянди -25), багаторічних квітів; виготовили нові пісочниці (3), дворове обладнання на дитячих майданчиках, парканчики для груп раннього віку.

Проте, є ряд недопрацьованих питань, на які треба звернути увагу та вирішити у наступномунавчальному році : зробити ремонт коридору на першому поверсі; замінити меблі у адміністративних кабінетах; продовжувати удосконалювати ландшафтнийдизайн території; відкрити комфортну групу;

У освітньому процесі: посилити просвітницьку роботу по екологозбережувальним технологіям; з переходом на україномовне навчання усіх груп  розширити  роботу з національно-патріотичного виховання.

 

 

 

Директор                                            Т.Г.Шестакова